Akıllı şehirlerde büyük coğrafi veri yönetimi ve analiğine yönelik TÜBİTAK 1001 projemiz kabul edildi.

Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU yürütücülüğünde gerçekleştirilecek projenin amacı, akıllı şehirlerde taşınmaz yönetim örneğiyle büyük coğrafi veri altyapısının oluşturularak verilerin birlikte çalışabilir yapıda yönetimi, yeni nesil makine öğrenmesi teknikleriyle analizi ve sonuçların web ortamında paylaşımında örnek uygulama yaklaşımının geliştirilmesidir. Mevcut durum irdelendiğinde; parsel bilgileri, imar durumu, 2B/3B bina/bağımsız bölüm ve ilgili veriler yapısal özellikteki farklı veri kaynaklarında yönetilmektedir. Ulaşım, hava kalitesi ve gürültü gibi algılayıcılardan gelen verilere gerçek zamanlı erişmek…

Read More…

Yeni Teknolojik Gelişmelerin Coğrafi Bilgi Sistemlerine Etkisi (Impact of New Technological Developments on Geographical Information Systems)

Coğrafi Bilgi Sistemleri/Teknolojileri (CBS/CBT) yeni teknolojik gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. Yapay Zekâ, Derin Öğrenme, Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri ve Bulut Bilişim teknolojik gelişmelerin ışığında CBS/CBT ilgili sektörden beklentiler Harita Dergisi’nde yayınlanan makalede değerlendirilmiştir. Dergideki yayın tam metnine erişmek için; https://www.harita.gov.tr/dergi/pdf/dergi_163.pdf Şahin, E.K., Bovkır, R. ve Aydınoğlu, A.Ç. (2020). Yeni Teknolojik Gelişmelerin Coğrafi Bilgi SistemlerineEtkisi. Harita Dergisi, 163, 1-16. MAKALE ÖZETİ Teknoloji ve bilim alanındaki gelişmeler ile birlikteyapay zekâ, robotik, uzay bilimleri, internet ve büyükveri gibi teknolojilerin pek çok alana katkısı olmuştur.Ortaya çıkışından bu…

Read More…

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Standardizasyon Projesi Kapanış Toplantısı Yapıldı.

CBS Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda TÜBİTAK BİLGEM yürütücülüğünde gerçekleştirilen, “Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulumu” konu başlıklı başka bir ifade ile TUCBS 2.0 projesi tamamlandı. Akademik koordinatör Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU’nun proje başlangıcında ve planlama sürecinde katkı sağladığı proje tanıtım dökümanları ve sonuç ürünlerine aşağıdaki web bağlantısından erişebilirsiniz; https://cbs.csb.gov.tr/turkiye-ulusal-cografi-bilgi-sistemi-standardizasyon-projesi-kapanis-toplantisi-yapildi.-haber-251153

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Standardizasyon Projesi Kapanış Toplantısı Yapıldı (Faz2)

Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda coğrafi verilerin tüm kamu kurum kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversiteler arasında birlikte çalışabilirlik esaslarına uygun olarak paylaşımı ve kullanımı amacıyla coğrafi veri temalarına ilişkin standartların belirlenmesi çalışmaları yürütülmektedir. 20 adet coğrafi veri temasına ilişkin standartların belirlenmesi amacıyla oluşturulan Coğrafi Veri Teması Çalışma Grupları, çalışmalarını tamamlayarak Coğrafi Veri Tanımlama Dokümanlarını hazırlamışlardır. TUCBS Faz 2 olarak ifade edilen süreçte ve koordinasyon süreci ile ilgili bilgilere web bağlantısından erişilebilir. https://cbs.csb.gov.tr/turkiye-ulusal-cografi-bilgi-sistemi-standardizasyon-projesi-kapanis-toplantisi-yapildi.-haber-251153

CBS Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (No:49) Yayımlandı.

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi ve altyapısına ilişkin kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması, hedef ve stratejilerin oluşturulması, coğrafi veri temaları içinde yer alan coğrafi veri ve bilginin üretilmesi ve güncelliğinin sağlanması, yönetilmesi, kullanılması, erişimi, güvenliğinin sağlanması, paylaşılması ve dağıtımına yönelik usul, esas ve standartlar ile bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında oluşturulan kurulların, kamu kurum ve kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi amacıyla 07/11/2019 tarih 30941 sayılı Resmi…

Read More…

M.Sc. Thesis: “Designing A Land Administration Model Supporting Data Interoperability Between Applications: Land Valuation Example”

GTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Lisansüstü Programı öğrencisi Rabia BOVKIR tarafından Doç. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU danışmanlığında hazırlanan “Uygulamalar Arasında Verilerin Birlikte Çalışabilirliğini Destekleyen Arazi İdaresi Modeli Tasarımı: Arazi Değerlemesi Örneği” konulu yüksek lisans tezi tamamlanmıştır.   ABSTRACT Managing land related information effectively is a significant factor to achieve a successful land management and sustainable administration of the land. Successful land administration and applications can…

Read More…

Avrupa ve Türkiye Coğrafi Veri Altyapısı temel eğitimleri tamamlandı.

Avrupa Birliği’nin INSPIRE Direktifinin Uygulanmasına Yönelik Yatay Sektörde Kapasite Geliştirme İçin Teknik Destek Projesi (Sözleşme No: TR2011/0327.21.01-01/001) kapsamında, “Eğitim Gereksinim Değerlendirmesi (EGD)” kurum/kuruluş cevaplarına göre üç ayrı profilde yapılmıştır; Kamu kurumları MERKEZ teşkilatı; bakanlık veya genel müdürlük düzeyinde coğrafi veri üreten/kullanan kamu kurumlarındaki CBS çalışanı olan teknik personeldir. Kamu kurumları TAŞRA teşkilatı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer bakanlıkların il/yerel düzeyi taşra teşkilatlarında CBS çalışanı olan teknik personeldir. Yerel yönetim…

Read More…

OGC ve INSPIRE Standartları Perspektifinde Kurumsal Uygulamalar konulu Paydaşlar Seminerleri tamamlandı.

Avrupa Birliği’nin INSPIRE Direktifinin Uygulanmasına Yönelik Yatay Sektörde Kapasite Geliştirme İçin Teknik Destek Projesi (Sözleşme No: TR2011/0327.21.01-01/001) kapsamında, projenin eğitim ve farkındalık yaratma faaliyeti çerçevesinde “OGC ve INSPIRE Standartları Perspektifinde Kurumsal Uygulamalar” konulu Paydaşlar Seminerleri düzenlenmiştir. 1. Paydaşlar Semineri (09-10 Şubat 2017, Movenpick Hotel, Ankara): Seminer; Ankara’da bulunan paydaş kurumlar ile coğrafi çalışmalarla bağlantılı kamu birimlerinde görevli olup Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) temel bilgisine sahip yaklaşık 112 katılımcıyla iki gün süreli olarak gerçekleşmiştir.…

Read More…

Teknik İnceleleme Ziyareti- Santander, Vitoria, Madrid – İSPANYA

Avrupa Topluluğu Coğrafi Veri Altyapısı (INSPIRE) Direktifinin Uygulanmasına Yönelik Yatay Sektörde Kapasite Geliştirme İçin Teknik Destek Projesi” çerçevesinde 12-19 Mart 2017 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı başkanlığında Türk Heyeti, İspanya’da Teknik İnceleme Ziyareti gerçekleştirmiştir. İspanya boyutunda, yerel yönetimler(belediye), bölgesel ve ulusal-merkezi seviyelerde hiyerarşik olarak proje amaçlarına uygun olacak şekilde tamamıyla coğrafi bilgi bazında teknik konularda inceleme çalışmalarının yapıldığı faaliyette, Santander, Vitoria ve Madrid bölgelerine gidilmiş, Cantabria Üniversitesi’nde uygulamalar…

Read More…

Dünya CBS Günü 2015’nde “Coğrafi Bilgi Teknolojilerinde Gelişmeler Işığında Stratejilerin Belirlenmesi” sunumu yapıldı.

Ülkemizde Dünya CBS Günü etkinliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı CBS Genel Müdürlüğü tarafından 18-19 Kasım 2015 tarihlerinde Congresium Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda bakanlığın ve CBS Genel Müdürlüğü’nün projeleri tartışılmış, TUCBS ve KBS standartlarının kullanılabilirliği için gereksinimler ve  2015 yılında yayınlanan Türkiye Ulusal CBS mevzuatı tartışılmıştır. Etkinlik programı ve slaytları için; http://www.csb.gov.tr/projeler/cbsgunu/   Coğrafi Bilgi Teknolojilerinde Gelişmeler Işığında Stratejilerin Belirlenmesi (Aydınoğlu, A.Ç.)       

In FIG Working week 2015, Developing Interoperable Geographic Data Model for the Mitigation Phase of Disaster Management

FIG Working week 2015, 17-21 May 2015, Sofia, Bulgaria, Developing Interoperable Geographic Data Model for the Mitigation Phase of Disaster Management Arif Cagdas AYDINOGLU and Bekir TASTAN, Turkey   [abstract] [paper] [handouts] Keywords: Geographic Information Systems, Mitigation Phase of Disaster Management, Geographic Data Model, Data Requirement Analysis, Interoperability. SUMMARY Manmade and natural disasters have been increasing day by day and cause great human and properties losses. Hazard is a dangerous…

Read More…

In the World Cadastre Summit 2015, Milestones To Build Spatial Data Infrastructure Supporting Sustainable Land Management

The World Cadastre Summit Congress and Exhibition, 20-25 April 2015, HCC Istanbul MILESTONES TO BUILD SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE SUPPORTING SUSTAINABLE LAND MANAGEMENT” – (132) Tahsin Yomralioglu, Arif Aydinoglu  (Turkey) [abstract] [fulltext] [handouts] [photo-gallery] Turkey started e-government actions to build Turkey’s National Spatial Data Infrastructure titled as “Turkey National GIS” (TUCBS or TRGIS in English) in 2004. TRGIS actions aim to enable effective use and sharing of geographic data on electronic…

Read More…

In Coordinates Journal (April, 2015), Developing land registry and cadastre base data model to support Turkey national GIS initiative

In Coordinates Journal, Vol. XI, Issue 4, April 2015;  “Developing land registry and cadastre base data model to support Turkey national GIS initiative” Aydinoglu, A.C., Inan, H.I. Click for full article http://mycoordinates.org/

15. Harita Kurultayı’nda Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimlerinin Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler Açısından İrdelenmesi

15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Congresium, 25-28 Mart 2015, Ankara Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimlerinin Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler Açısından İrdelenmesi Arif Çağdaş Aydınoğlu, Taylan Öcalan   Özet Ülkemizde 5544 sayılı kanunla kurulan ve 2006 yılında faaliyete başlayan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), ulusal meslek standartları (UMS) ve ulusal yeterliliklerin (UY) oluşturulması ve tanımlanmasını sağlayarak, uluslararası düzeyde kalite güvencesine sahip Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemini (UMYS) kurma ve işletmeyi…

Read More…

FIG 2014-Malezya konferansında TUCBS çalışmaları irdelendi.

Dünya Haritacılar Federasyonu olan FIG’ın 16-21 Haziran 2014 tarihlerinde Kuala Lumpur-Malezya’da gerçekleştirilen konferansında, harita mühendisliği meslek disipliniyle ilgili birçok konu oturum ve panellerde tartışıldı. Konferansta sunduğumuz bildirilerde, 2014 yılı itibariyle TUCBS’nin mevcut durumu ve politikaları değerlendirildi. Diğer bir bildiride ise TUCBS temel veri temalarından biri olan Tapu-Kadastro (TK) temasının geliştirilmesi süreci, bileşenleri ve içeriği irdelendi. Konferans web sitesi:http://www.fig.net/fig2014/   Bildirilerin Türkçe özetleri, İngilice tam metinleri ve sunumları;   Policies and…

Read More…

INSPIRE 2014- Danimarka konferansında TUCBS mevcut durum değerlendirmesi yapıldı.

16-20 Haziran 2014 tarihleri arasında Danimarka’nın Aalborg kentinde yapılan INSPIRE konferansında, Avrupa üye ülkeleri tarafından kurulacak konumsal veri altyapı çalışmaları için birlik düzeyinde değerlendirmeler yapılmıştır. Konferansın tüm sunumları ve videoları için tıklayınız EUJRC SDI unit başkanı A.Annoni’nin sonuç değerlendirmesi videosu için tıklayınız. Doç.Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU, Türkiye’de TUCBS kurulması sürecini ve  INSPIRE uyumlu veri standardı geliştirilmesi yaklaşımını özetlemiştir. Özet: Experiences for Building Turkey National GIS Compliant to INSPIRE Sunum Video: başlangıç…

Read More…

3. AYÖP Çalıştayı’nda “Büyükşehir Belediyeler için Coğrafi Veri Altyapısı”

AYÖP platformu tarafından her yıl farklı bir üniversitede düzenlenen etkinliklerden 4. AYÖP Çalıştayı “Yeni 6360 Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi”,  12-13 Mayıs 2014 tarihhlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi- Trabzon’da düzenlendi. Bu çalışmada, yeni büyükşehirler ve yasayla birlikte genişleyen sorumluluk alanları itibariyle Coğrafi Veri Altyapısı kurma gereksinimi, TUCBS çalışmaları paralelinde gereksinimler ve mevcut durum irdelenmiştir. Çalıştay sayfası için tıklayınız.   Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) ve BB’ler İçin Coğrafi Veri Altyapısı…

Read More…

Yüksek Lisans Tezi: “Web Ortamında Coğrafi Verilerin Birlikte Çalışabilirliğine Yönelik Yaklaşımların Belirlenmesi: Ulaşım Veri Teması Örneği”

İTÜ Bilişim Enstitüsü Coğrafi Bilgi Teknolojileri Lisansüstü Programı öğrencisi Sercan ERHAN tarafından Doç. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU danışmanlığında  hazırlanan “Web Ortamında Coğrafi Verilerin Birlikte Çalışabilirliğine Yönelik Yaklaşımların Belirlenmesi: Ulaşım Veri Teması Örneği” konulu yüksek lisans tezi tamamlanmıştır.   ÖZET Coğrafi verilerin üretilmesi, saklanması ve güncel tutulması konularında standart bir yöntemin belirlenip izleniyor olması gerekmektedir. Verilerin katkı sağlaması, kaliteli veri üretiminin ardından doğru şekilde kullandırılabiliyor olmaları ve paylaşılabilmeleri ile mümkün olabilmektedir.…

Read More…

Yüksek Lisans Tezi: “Coğrafı̇ Verı̇ Modellerı̇ Arasında Uygulamaya Yönelik Dönüşüm Algorı̇tmalarının Geliştirilmesi”

İTÜ Bilişim Enstitüsü Coğrafi Bilgi Teknolojileri Lisansüstü Programı öğrencisi İrem Beril SANİ tarafından Doç. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU danışmanlığında  hazırlanan “Coğrafı̇ Verı̇ Modellerı̇ Arasında Uygulamaya Yönelik Dönüşüm Algorı̇tmalarının Geliştirilmesi” konulu yüksek lisans tezi tamamlanmıştır.   ÖZET Coğrafi verinin üretiminde kabul edilmiş bir veri standardının olmaması, nitelikli veri eksikliği, farklı kurumların aynı veriyi farklı amaçlara yönelik tekrarlı üretmesi ve her kurumun farklı formatta veri üretmesi gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır. Coğrafi veri paylaşımında…

Read More…

OGC- WMS ve WFS

Web Harita Servisi (WMS) WMS, sorgulama ve görüntüleme yeteneklerini destekleyen bir web servis standartıdır. WMS servisi yapan harita web sunucusu, veri setini kendisi render ederek, istek yapan uç kullanıcıya bu verilerin tanımlanan stilleri ile birlikte sonuç ürün olarak GIF, PNG, JPEG, TIFF veya SVG formatlarından birinde gönderir. Bu işlemler ile uç kullanıcının veriye direkt erişimi yoktur. Eğer “queryable” bilgisi servis özniteliklerinde “true” ya da “:1” olarak tanımlanmış ise, uç kullanıcı…

Read More…

CBS’de Metaveri

Metaveri, veri hakkında veri olarak da ifade edilen coğrafi veri setleri ve servisleri ile ilgili tanımlayıcı bilgilerdir. Kullanıcılar, metaveri bilgisini kullanarak veri setleri veya servislerinin çalışması için uygun olup olmadığına karar verebilirler. Veri setlerinin kullanımı esnasında veri hakkında bilgi sahibi olurlar ve kullanımı sonrası verilere dayalı kararların doğruluğunu irdeleyebilirler. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) uygulamalarında üretilen ve kullanılan veri setlerinin tanımlanmasında ISO/TC211 komitesinin ISO 19115/19139, OGC Catalogue Services, INSPIRE Metaveri ve…

Read More…

UML->GML ile Açık Veri Değişimi

Coğrafi veri yönetimine yönelik kavramsal şemanın oluşturulması için UML (Unified Modelling Language) olarak ifade edilen Tekil Modelleme Dili kullanılmaktadır. Coğrafi veri temalarına ait özellikler, nesneye yönelik-ilişkisel yapıda UML ile tasarlanmış ve açık veri değişimine olanak sağlayan XML tabanlı Coğrafi İşaretleme Dili GML’e (Geography Markup Language) dönüştürülmektedir. UML Uygulama Şeması UML, nesneye yönelik- ilişkisel modelleme yöntemi ile ilgili modelleme alanının, kavramsal modelinin belirlenmesi, mantıksal modelinin oluşturulması ve fiziksel yapıya dönüştürülmesi adımlarında…

Read More…

KBS Çalıştayı

CBS Genel Müdürlüğü sorumluluğunda ve İTÜ Teknokent A.Ş. alt yüklenicisi olarak GIS@ITU bünyesinde gerçekleştirilen “Türkiye’de Kent Bilgi Sistem Standartlarının Geliştirilmesi Projesi” (TRKBİSS) kapsamında, yerel idarelerin bilgilendirilmesi ve projenin paydaşlarıyla değerlendirilmesi amacıyla, 09-11.07.2012 tarihleri arasında İstanbul-Pendik Park Hotel’de kamu ve özel sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştay programı ve sunumlar için tıklayınız . Örnek sunumlar; KENT BİLGİ SİSTEMİ Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU, İstanbul Teknik Üniversitesi Kurumsal Analiz Doç. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU,…

Read More…

INSPIRE 2012’de TUCBS

23-27 Haziran 2012 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi’nde “INSPIRE Conference 2013″de Türkiye’deki gelişmeleri anlatan Türkçe oturumunda Türkiye Ulusal CBS kurulması sürecindeki mevcut durum değeerlendirilmiştir. CBS Genel Müdürü Okan Erhan OFLAZ konuşmasında genel müdürlüğün faaliyetlerinden bahsetmiş ve TUCBS projesinin mevcut süreci ve beklentilerini özetlemiştir.   Prof.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU, İTÜ adına TUCBS standartlarının geliştirilmesi projesi yürütücüsü olarak CBS’de standardizasyonun öneminden bahsetmiş, TUCBS kapsamında vizyon ve yapılması gerekenleri özetlemiştir.   Doç.Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU, İTÜ adına TUCBS…

Read More…

TUCBS Coğrafi Veri Tanımlama Çalıştayı

Ulusal coğrafi bilgi sistemi altyapisinin kurulumu projesi coğrafi veri tanimlama çalıştayı, 09-12 Mayıs 2012 tarihlerinde İlbank AŞ Macunköy-Ankara tesislerinde gerçekleştirilmiştir.   Program 9 Mayıs 2012 Çarşamba 09:00 – 10:30  Açılış Konuşmaları –       Okan Erhan OFLAZ (CBS Genel Müdürü) –       Süleyman Salih BİRHAN (CBS Genel Müd. Uygulama ve Koord. Daire Bşk. V.) 11:00 –  12:30  TUCBS Yönetişim –       TUCBS vizyonu, yasal altlık ve idari yapısı  Prof.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU, İTÜ –       TUCBS Proje…

Read More…