Yüksek Lisans Tezi: “3B Kadastro Geliştilmesi için Yaklaşımların Belirlenmesi”

GTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Lisansüstü Programı öğrencisi Betül NATIR tarafından Doç. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU danışmanlığında hazırlanan “ 3B Kadastro Geliştilmesi için Yaklaşımların Belirlenmesi” konulu yüksek lisans tezi tamamlanmıştır.   ÖZET Ülkemizde kadastro çalışmaları iki boyutlu olarak sürdürülmektedir. Son yıllarda teknoloji alanında yaşanan büyük gelişmeler ve metropollerdeki nüfus yoğunluğuna bağlı yüksek arazi kullanımı, dünya genelinde meslek erbaplarınca üç boyutlu kadastro fikrinin ortaya atılması ve araştırılması sonucunu…

Read More…

M.Sc. Thesis: “Designing A Land Administration Model Supporting Data Interoperability Between Applications: Land Valuation Example”

GTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Lisansüstü Programı öğrencisi Rabia BOVKIR tarafından Doç. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU danışmanlığında hazırlanan “Uygulamalar Arasında Verilerin Birlikte Çalışabilirliğini Destekleyen Arazi İdaresi Modeli Tasarımı: Arazi Değerlemesi Örneği” konulu yüksek lisans tezi tamamlanmıştır.   ABSTRACT Managing land related information effectively is a significant factor to achieve a successful land management and sustainable administration of the land. Successful land administration and applications can…

Read More…

M.Sc. Thesis; Using Spatial Statistics Techniques to Determine The User Profiles of Social Media

İTÜ Bilişim Enstitüsü Coğrafi Bilgi Teknolojileri Lisansüstü Programı öğrencisi İrem ERKUŞ tarafından Doç. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU danışmanlığında hazırlanan “Sosyal Medyada Kullanıcı Profillerinin Belirlenmesinde Konumsal İstatistik Tekniklerin Kullanilmasi” konulu yüksek lisans tezi tamamlanmıştır. ABSTRACT  Social media became hot topic after millennium. Beside communication techniques such e-mail and mobile phone, social media platforms have started to be used in various different social and working discipline, to illustrate this, Facebook for social communication, Twitter for…

Read More…

Yüksek Lisans Tezi: “Bulanık Mantık ile Coğrafi Bilgi Teknolojilerini Kullanarak Taşınmaz Değerlemesi: Sarıyer-İstanbul Örneği”

İTÜ Bilişim Enstitüsü Coğrafi Bilgi Teknolojileri Lisansüstü Programı öğrencisi Mustafa Andaç DERİNPINAR tarafından Doç. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU danışmanlığında hazırlanan “Bulanık Mantık ile Coğrafi Bilgi Teknolojilerini Kullanarak Taşınmaz Değerlemesi: Sarıyer-İstanbul Örneği” konulu yüksek lisans tezi tamamlanmıştır. ÖZET Taşınmaz değerlemesi, arazi yönetiminde değer esaslı alım satım işleri ve banka kredilendirmesinin yanı sıra, günümüzde kentsel dönüşüm süreçlerinde mevcut rayiç değerin belirlenip düzenleme sonrası taşınmaz malların dağıtımında temel alınmaktadır. Bu kapsamda, taşınmaz değer haritalarının…

Read More…

Yüksek Lisans Tezi; “Akıllı Kent Yönetiminde Ulaşım Hizmetlerine Yönelik Konumsal Karar Destek Araçlarının Geliştirilmesi: İstanbul Örneği”

İTÜ Bilişim Enstitüsü Coğrafi Bilgi Teknolojileri Lisansüstü Programı öğrencisi Deniz SAĞLAM tarafından Doç. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU danışmanlığında  hazırlanan “Akıllı Kent Yönetiminde Ulaşım Hizmetlerine Yönelik Konumsal Karar Destek Araçlarının Geliştirilmesi” konulu yüksek lisans tezi tamamlanmıştır. ÖZET Yoğun kentleşme, köyden kente göç ve nüfus artışının sonucu olarak sorunlarıyla birlikte büyüyen kentlerin etkin yönetim ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Planlamanın istenen düzeyde yapılamaması ve yapılaşmada plan uyumsuzluğu, kentleri gittikçe yaşanamaz hale getirmiştir. Kentsel fonksiyonların…

Read More…

Yüksek Lisans Tezi; Web Ortamında Coğrafi Verilerin Birlikte Çalışabilirliğine Yönelik Yaklaşımların Belirlenmesi: Ulaşım Veri Teması Örneği

İTÜ Bilişim Enstitüsü Coğrafi Bilgi Teknolojileri Lisansüstü Programı öğrencisi Sercan ERHAN tarafından Doç. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU danışmanlığında  hazırlanan “Web Ortamında Coğrafi Verilerin Birlikte Çalışabilirliğine Yönelik Yaklaşımların Belirlenmesi: Ulaşım Veri Teması Örneği” konulu yüksek lisans tezi tamamlanmıştır.   ÖZET Coğrafi verilerin üretilmesi, saklanması ve güncel tutulması konularında standart bir yöntemin belirlenip izleniyor olması gerekmektedir. Verilerin katkı sağlaması, kaliteli veri üretiminin ardından doğru şekilde kullandırılabiliyor olmaları ve paylaşılabilmeleri ile mümkün olabilmektedir.…

Read More…

Yüksek Lisans Tezi; Coğrafı̇ Verı̇ Modellerı̇ Arasında Uygulamaya Yönelik Dönüşüm Algorı̇tmalarının Geliştirilmesi

İTÜ Bilişim Enstitüsü Coğrafi Bilgi Teknolojileri Lisansüstü Programı öğrencisi İrem Beril SANİ tarafından Doç. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU danışmanlığında  hazırlanan “Coğrafı̇ Verı̇ Modellerı̇ Arasında Uygulamaya Yönelik Dönüşüm Algorı̇tmalarının Geliştirilmesi” konulu yüksek lisans tezi tamamlanmıştır.   ÖZET Coğrafi verinin üretiminde kabul edilmiş bir veri standardının olmaması, nitelikli veri eksikliği, farklı kurumların aynı veriyi farklı amaçlara yönelik tekrarlı üretmesi ve her kurumun farklı formatta veri üretmesi gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır. Coğrafi veri paylaşımında…

Read More…

Yüksek Lisans Tezi; “Afet Yönetimine Yönelik Açik Veri Modeli ve Konumsal Analiz Araçlarinin Geliştirilmesi”

İTÜ Bilişim Enstitüsü Coğrafi Bilgi Teknolojileri Lisansüstü Programı öğrencisi Mehmet Selim BİLGİN tarafından Doç.Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU danışmanlığında  hazırlanan “Afet Yönetimine Yönelik Açik Veri Modeli ve Konumsal Analiz Araçlarinin Geliştirilmesi: Heyelan ve Sel Örneği” konulu yüksek lisans tezi tamamlanmıştır. ÖZET Afet-acil durum yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin (CBS) kullanılması; afet zararlarının azaltılması, yaşamların ve kaynakların korunmasına, etkin müdahale ve yıkımların kontrolüne yardımcı olmaktadır. Afetlerin birbirini tetikleyen doğası dikkate alındığında depremden kuraklığa,…

Read More…